KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK)  7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması metni ile, ŞAHSUVAROĞLU DIŞ TİC. KİM. ÜRÜNLERİ OTO. PAZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.’nin  (Bundan böyle metinde “Şirket” olarak anılacaktır.) Kanuna uyumluluğunun sağlanmasını ve Şirket tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesi, Şirket tarafından yönetilmekte olan https://www.ssangyong.com.tr/  adresinde yer alan internet sitesinin, (Site) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmıştır.

İşbu metin kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde Şirket tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Şirket tarafından KVKK kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetleri, Şirket’in işlediği tüm kişisel verilerin sahipleri ve işlediği tüm kişisel veriler bu kapsamdadır.

İş bu bilgilendirme metni Şirket tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak iş bu bilgilendirme hükümlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılan güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1-)KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

KVK Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girmektedir. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

 · Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Şirketimiz, kişisel verileri işleme faaliyetlerini başta Anayasa olmak üzere, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür.

 · Doğru ve gerektiğinde güncel olma Kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken, kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliğinin sağlanmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbir Şirketimiz tarafından alınmaktadır.

 · Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetine başlamadan önce kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir.

 · İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından belirli, açık ve meşru amaçlar için ilgili amaç ile bağlantılı olarak gerektiği kadar işlenmektedir.

 · İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme Şirketimiz, kişisel verileri, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen veya veri işleme faaliyetine ilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklamaktadır.

2-) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Şirketimiz kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işleme faaliyetlerini KVK Kanunu’nun sırasıyla 5. ve 6. maddelerinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir.

3-) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Şirketimiz, kişisel veri sahibinin açık rızası ile veya KVK Kanunu’nun 5. maddesinde öngörülen ve aşağıda sıralanmış olan hallerde açık rıza olmaksızın kişisel verileri işleyebilmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Şirketimiz ayrıca, KVK Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi'nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına

hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 • Veri Sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi'nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri Sahibi'nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5-)VERİ SORUMLUSU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ŞAHSUVAROĞLU DIŞ TİC. KİM. ÜRÜNLERİ OTO. PAZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. (www.ssangyong.com.tr) ve sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda şirketimizle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişiler(güncel firma bilgilerine www.ssangyong.com.tr adresinden ulaşılabilir) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

6-) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirketimiz tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu, açıklamaları ve amaçları aşağıda kategorize edilmiştir.

Kişisel Veri Kategorisi

Açıklaması

Amacı

Ad ve İletişim Bilgileri

Ad, soyadı, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi

Şirket içi değerlendirme, iletişim, Kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, İş geliştirme, müşteri portföy yönetimi, promosyon,  analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, Pazarlama, reklam, araştırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi,  Hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi.

 

 

Demografik Veriler:

Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri.

Promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, kullanım verileri ve ilgi alanları, sık kullanılanlar, pazarlama, satış, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kayıt, sorun/hata bildirimi

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: 

Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere “ssangyong.com.tr”u veya Çağrı Merkezlerini arama nedenleriniz, ses kayıtları,  ürünün kullanıldığı tarih ve saat verileri, endeks sorgusu oluşturulan il, ilçe, mahalle, Site üzerinden bakılan ürünler, siteye son giriş tarihi, kullanılan ilan türü, gönderi türü, ziyaret edilen internet siteleri görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, girilen arama terimleri, ziyaret edilen ürün ve ilanların kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunlar.

Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, sorgulama, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim,  optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi

Konum Verileri:

Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcı “ssangyong.com.tr”nin mobil uygulamalarını kullanırken, kendi bulunduğu konumun etrafındaki ilanları aramak istemesi durumunda ve kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır

Konuma bağlı veya konumla ilişkili Site fonksiyonlarının kullandırılması, denetim ve kontrol, risk yönetimi

Anket Cevapları:

“ssangyong.com.tr” tarafından Site dahilinde düzenlenen periyodik anketlere verilen cevaplar ile “ssangyong.com.tr”un işbirliği yaptığı gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan anketlere verilen cevaplar

“ssangyong.com.tr”  tarafından Site dahilinde düzenlenen periyodik anketlere veya testlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, “ssangyong.com.tr” ile Site fonksiyonlarının kullandırılması ve bu fonksiyonların “ssangyong.com.tr”  tarafından yerine getirilebilmesi için işbirliği yaptığı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Site’nin kullanım amaçlarına uygun olarak yukarıda belirtilen tüm işleme faaliyetleri kapsamında işbirliği yaptığı üçüncü gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapma, istatistikî analiz yapma, süreçlerini iyileştirme ve veri tabanı oluşturma;

 

Araç Bilgileri

Araç plakası, kilometresi, marka-model bilgileri

Araç takip bilgisi, servis memnuniyeti, operasyonel işlemler, faturalama, tahsilat, promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, kullanım verileri ve ilgi alanları,

7-)KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRELERI

Şirketimiz kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belli bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, Türk Ceza Kanunu’nun 138’inci maddesine ve KVK Kanunu’nun 4’üncü ve 7’inci maddelerine uygun olarak; işlenilen kişisel verilerin, yalnızca ilgili mevzuatta öngörülmüş bir süre olması halinde bu süre boyunca veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmesini sağlamaktadır.

8-)KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARIM AMAÇLARI

Şirketimiz, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya Kullanıcıların kendilerinin pozitif hareketleriyle Site’ye girdikleri kişisel bilgileri başta Hizmetler’i ifa etmek, Kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, Hizmet’leri geliştirmek, Hizmet’ler için önem arz edebilecek nitelikteki sorgulama faaliyetlerini gerçekleştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için işbirliği yaptığı okullar, Hizmetler’i ifa ederken aktarımın gerektirdiği ölçüde Ssangyong Yetkili Satıcıları ve Servisleri,  çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, sosyal medya mecraları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

 

Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu Bilgilendirme’de belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

Şirketimiz, kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metninin onaylayan Kullanıcı olarak bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, size  çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, üyelik işlemleri, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için ŞAHSUVAROĞLU DIŞ TİC. KİM. ÜRÜNLERİ OTO. PAZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.  ile Şirketimizin sözleşme ilişkisi içinde olduğu, veri koruması ve güvenliği konusunda şirketimizle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişiler tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.

KVK Kanunu’nun ilgili  maddelerine uygun olarak ve yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, ve aynı amaçlara yönelik olarak Şirketimiz ile sözleşme ilişkisi içinde olan ve Site’de şirket ismi, adres ve iletişim bilgileri paylaşılan Ssangyong Yetkili Satıcılarına ve Yetkili Servislerine veri sorumlusu sıfatıyla aktarılmasına/paylaşılmasına ve bu şirketler tarafından e-posta adresinize ve telefonunuza reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik iletilerinin gönderilmesine, bu amaçlar doğrultusunda elektronik ileti dışındaki herhangi bir yöntemle de tarafınızla irtibata geçilmesine ve bu kapsamda anılan şirketler tarafından işlenmesine izin vermiş bulunmaktasınız.

Bunun haricinde Yetkili Satıcı veya Yetkili Servis olmak için başvuran firmaların konu ile ilgili çalışanları, bu görevleri ile sınırlı olmak üzere kişisel bilgilerinin www.ssangyong.com.tr tarafından sadece toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına ve kullanılmasına izin vermiş bulunmaktadır.

 

9) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz, daha etkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:

Doğrudan “Ssangyong.com.tr”a Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet’in ifası için ve Site’nin kullanımı öncesinde veya sırasında, “Ssangyong.com.tr”a Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından “Ssangyong.com.tr”a pozitif hareketleri neticesinde verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

Sitemizi Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: “Ssangyong.com.tr”nin sunduğu hizmet, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

Şirketimiz, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının, üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama işlemleri yapabilir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’de belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileri toplamanın hukuki dayanakları;

 • Kullanım Sözleşmesi ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması,
 • Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler,
 • Şirketimizin, Site ile ilgili faaliyetlerinde özellikle dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere hizmetleri yürütebilmesi için gerekli olan verileri toplamasındaki meşru menfaatine dayanmaktadır.

10-) VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEMLERİMİZ VE TAAHHÜTLERİMİZ

Şirketimiz, kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

Şirketimiz, elde ettiği kişisel verileri bu işbu Bilgilendirme ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Şirketimiz, işbu Bilgilendirme uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarı ve denetim faaliyetlerini icra edeceğini beyan eder.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde Şirketimiz, link verilen uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcı, işbu Bilgilendirmeye konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları “bilgi@ssangyong.com.tr” adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

 

11-) KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

Kişisel veri sahipleri KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, bu bölümün 12.1. başlığı altında sayılan haklarına ilişkin taleplerinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin Zümrütevler Mahallesi Karayemiş Sokak No:16/24 34852 Maltepe/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak iletebilir, noter kanalıyla, “bilgi@ssangyong.com.tr” adresine kayıtlı elektronik posta olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz. Kullanıcı ayrıca, Gizlilik Politikası kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin durdurulmasını da talep edebilir.

Şirketimiz cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

12-) BAŞVURU HAKKI

Kişisel veri sahipleri KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, aşağıda yer alan konularla ilgili Şirketimizden talepte bulunma hakkına sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve kişisel verilerinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

13-)BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

KVK Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan kişisel veri sahiplerinin başvuru haklarını ileri sürmeleri mümkün değildir:

 • Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, aşağıdaki durumlarda kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün değildir:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

14-)CEVAP VERME USULÜ

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, Şirketimiz, kişisel veri sahibinin yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, KVKK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin alınması mümkündür.

 Şirketimiz, kişisel veri sahibinin başvuru talebini kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklayarak aşağıda sayılı nedenlerle reddedebilir ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilir.

 • Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi
 • Orantısız çaba gerektirmesi
 • Bilginin kamuya açık bir bilgi olması
 • Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması
 • KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması

Kişisel veri sahibi, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya süresinde başvurusuna cevap verilmemesi hallerinde, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunma hakkına sahiptir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve diğer haklarınız ile ilgili detaylı bilgiye htttp://www.ssangyong.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.